Το Έργο «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», υλοποιείται μέσα από μια σειρά από Δράσεις, οι οποίες θα στοχεύουν στην ευρύτερη διάδοση και εφαρμογή του. Οι Δράσεις ανατίθενται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σε άλλους φορείς μέσω δημοσίων συμβάσεων.

Οι Δράσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων:
Ο Τεχνικό Σύμβουλος υποστηρίζει το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων στη διαχείριση του Έργου

2. Μελέτη για την αύξηση της χρήσης της Γονικής Άδειας μέσω επιδόματος:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα της Γονικής Άδειας χρησιμοποιείται συχνότερα από γυναίκες παρά από άντρες, γεγονός που επιδρά στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ τους, συμπεριλήφθηκε η δράση αυτή στο Έργο. Η υλοποίησή της έχει ολοκληρωθεί.

Η μελέτη περιελάμβανε:
• τη διερεύνηση καλών πρακτικών σχετικά με την παροχή γονικής άδειας στα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε.,
• τη διερεύνηση των επιπέδων χρήσης γονικής άδειας
• την έρευνα πεδίου στα κυπριακά νοικοκυριά σχετικά με τις αντιλήψεις των δικαιούχων γονικής άδειας για τη χρήση του δικαιώματος αυτού.
• τη διερεύνηση του ενδεχομένου υιοθέτησης επιδόματος γονικής άδειας καθώς και του πιθανού κόστους.
α) Νόμος γονικής άδειας
β) Οδηγός γονικής άδειας

3. Δημοσιότητα:
• Μέσα από τη δράση της δημοσιότητας ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται η κοινή γνώμη όσον αφορά το Έργο και το περιεχόμενο του καθώς επίσης και προωθείται η υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων.
• Ο Ανάδοχος της συγκεκριμένης δράσης χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέσα και διαδικασίες για να προωθήσει το όλο Έργο καθώς επίσης και τις επιμέρους δράσεις του. Επίσης έχει την ευθύνη δημιουργίας λογοτύπων, της ιστοσελίδας του Έργου, αφισών, προσκλήσεων, γενικότερης διαφημιστικής καμπάνιας κοκ.

4. Ενίσχυση και αναβάθμιση των μηχανισμών επιθεώρησης της νομοθεσίας για την Ισότητα στην απασχόληση και την αμοιβή:
Ανάμεσα στους στόχους της δράσης, η οποία έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και η ενίσχυση των εμπειριών των αρμόδιων επιθεωρητών και λειτουργών, σε σχέση με το χειρισμό καταγγελιών και τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτων εξειδικευμένων επιθεωρήσεων για την ισότητα στην απασχόληση και την αμοιβή

Συγκεκριμένα, η δράση αυτή περιλαμβάνει:
• θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών σε λειτουργούς και επιθεωρητές του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, του Τμήματος Εργασίας και λειτουργούς του Γραφείου Ισότητας του Επιτρόπου Διοικήσεως
• πρακτική κατάρτιση 25 ωρών και διάρκειας μιας βδομάδας.
Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης τον Μάιο του 2013 θα ξεκινήσουν αυτεπάγγελτες επιθεωρήσεις του Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έλεγχο εφαρμογής των νομοθεσιών για την ισότητα στην απασχόληση και την αμοιβή.


5. Εκτυπώσεις:
• Ο Ανάδοχος που ανέλαβε τη δράση αυτή έχει υπό την ευθύνη του όλες σχεδόν τις εκτυπώσεις που χρειάζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου. Τέτοιες είναι όλα τα εγχειρίδια, οι οδηγοί, τα ενημερωτικά φυλλάδια, οι αφίσες, τα πανό, η γραφική ύλη και το υλικό για το Τριμερές Συνέδριο ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.


6.Τριμερές Συνέδριο ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με τη μείωση του χάσματος αμοιβών:
•Tο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Οκτωβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ"ΕΔΩ"


7. Εργαλείο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον:
• Η συγκεκριμένη δράση έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου πιστοποίησης των επιχειρήσεων εκείνων που εφαρμόζουν καλές πρακτικές σχετικά με τους νόμους που πραγματεύεται το Έργο.
• Θα εκπαιδευτεί προσωπικό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για να μπορεί να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις των επιχειρήσεων. Θα εκπαιδευτεί επίσης και ένας αριθμός συμβούλων που θα καταρτίζουν τα Σχέδια Ισότητας για τις επιχειρήσεις.
• Κύριος στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η σύσταση, εντός του 2013, ενός Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων υπό το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
• Ο Φορέας θα πιστοποιεί υφιστάμενες καλές πρακτικές αλλά και ολοκληρωμένα σχέδια δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Οι επιχειρήσεις που θα ανταποκρίνονται στα κριτήρια, και στο μοντέλο όπως αυτό θα διαμορφωθεί, θα πιστοποιούνται και θα τους δίνεται η σφραγίδα «Εργοδότη Ισότητας των Φύλων» στην ετήσια τελετή βράβευσης.


8. Καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού με βάση το φύλο (παρεμβάσεις στην παιδεία):
• Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, θα τύχουν εκπαίδευσης σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης ως προς την καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού με βάση το φύλο.
• Θα γίνει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων σχετικά με τους ρόλους των δυο φύλων στην οικογένεια και τα στερεότυπα κατά την επιλογή του επαγγέλματος.

9. Συλλογή και αξιολόγηση των κειμένων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για εντοπισμό άμεσων και έμμεσων διακρίσεων:
• Μέσα από την υλοποίηση αυτής της δράση έχει ξεκινήσει η συλλογή των κειμένων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή και η καταχώρηση τους σε μηχανογραφημένο σύστημα. Στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγησή τους για εντοπισμό τυχόν διακρίσεων στις αμοιβές λόγω φύλου.

10. Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για προώθηση της ισότητας αμοιβών στο εργασιακό περιβάλλον:
• Θα δημιουργηθούν ένας οδηγός και ένα εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας (on-line job evaluation tool).
• Προγραμματίζονται επί τόπου επισκέψεις σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 15 άτομα στις οποίες θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

11. Καθοδήγηση κοινωνικών εταίρων για προώθηση της ισότητας αμοιβών:
• Θα δημιουργηθεί ένας οδηγός για τους συνδικαλιστές ως συμβουλευτικό μέσο κατά τη διάρκεια των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
• Στα πλαίσια της δράσης αυτής σχεδιάζονται μια σειρά από σεμινάρια για τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους επαγγελματίες (δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, υπεύθυνους προσωπικού).