Ομάδες Στόχου

Οι δράσεις του Έργου απευθύνονται σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες με απώτερο στόχο να περιοριστεί το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι δράσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, από την επιθεώρηση της νομοθεσίας, στην εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και καθοδήγηση του εργοδοτικού και συνδικαλιστικού κόσμου αλλά και την ευαισθητοποίηση και διαφώτιση της κοινωνίας ολόκληρης για το ζήτημα του χάσματος αμοιβών.


Λειτουργοί/ Επιθεωρητές


Οι Λειτουργοί/ Επιθεωρητές του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, του Τμήματος Εργασίας και του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, επικεντρωμένο στις διαδικασίες επιθεώρησης και επίλυσης παραπόνων των εξής νομοθεσιών:
• Οι περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμοι του 2002 μέχρι 2009.
• Οι περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμοι του 2002 μέχρι 2009.
Αναμφίβολα, η εκπαίδευση θα αποτελέσει το εφαλτήριο για αποτελεσματικότερο έλεγχο της εφαρμογής των νομοθεσιών.

Επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν εργαλεία (οδηγοί, εγχειρίδια κ.α.) και θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο να υποβοηθηθούν οι επιχειρήσεις στην εφαρμογή των περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμων.

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικοί

Ο διαχωρισμός σε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλματα και τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το θέμα αυτό είναι γεγονός ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων. Με τη δημιουργία οδηγών και εγχειριδίων και την εξειδικευμένη εκπαίδευση των συμβούλων επαγγελματικού διαχωρισμού και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εγχείρημα πρωτόγνωρο για την κυπριακή κοινωνία, αναμένεται να καταπολεμηθεί το φαινόμενο του επαγγελματικού διαχωρισμού και να περιοριστούν τα στερεότυπα.

Κοινωνικοί εταίροι και επαγγελματικές ομάδες
Θα ετοιμαστούν εγχειρίδια και θα διοργανωθούν εκπαιδευτικές/ ενημερωτικές ημερίδες για τους κοινωνικούς εταίρους, τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού, τους δικηγόρους, τους λογιστές και άλλες επαγγελματικές ομάδες, στις οποίες θα παρασχεθεί πληροφόρηση για τη νομοθεσία περί ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, τους δικαστικούς και εξωδικαστικούς τρόπους ελέγχου των παραβιάσεων της και τους τρόπους εφαρμογής της σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων με ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ευρύ κοινό
Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πρόνοιες των περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμων μέσω ενημερωτικών οδηγών και άλλων δράσεων δημοσιότητας που συμπεριλήφθηκαν στο έργο.